top of page

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád Rodinného centra Snopík s. r. o.

Provozní doba:

Po-Pá 7.00-17.00 hodin

 

Věk dítěte:


15 měsíců až 4 roky

Přijímání dítěte do zařízení:


Rodiče, kteří odevzdají přihlášku do dětského zařízení „Rodinné centrum Snopík" se zavazují svým podpisem plnit termíny platby i výši poplatků za pobyt v zařízení.
Do přihlášky pravdivě uvedou zákonné zástupce, event. člena rodiny, který má být kontaktován v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v zařízení.
Pečovatelka založí s rodiči „Evidenční list dítěte“, jehož součástí je nutné potvrzení o zdravotním stavu dítěte od praktického lékaře pro děti a dorost a záznam o očkování dítěte.

 

Příchod dítěte:


Dítě přivádí do zařízení vždy zákonný zástupce, nebo jím písemně pověřená osoba, která ve stanoveném čase předává osobně dítě pečovatelce. Osoba, která přivádí dítě do zařízení, zapíše jméno dítěte společně s časem příchodu dítěte do "Knihy příchodů a odchodů".


Dítě navštěvující zařízení musí být zdravé. Zákonný zástupce musí nahlásit každou změnu zdravotního stavu nebo změnu v chování dítěte pečovatelce. Na základě těchto informací rozhodne pečovatelka o přijetí dítěte. Při změně či zhoršení zdravotního stavu během dne informuje pečovatelka ředitelku školky a rodiče, kteří musí dítě vyzvednout v co nejkratším termínu.


Je povinností rodičů nahlásit absenci dítěte a to nejpozději do 8. hodiny ranní. Pozdější nahlášení absence je považováno za přítomnost v „Rodinném centrum Snopík“ a stravné bude za tento den účtováno.
 

Odchod dítěte:


Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě nejpozději do 17,00 hod. 
Dítě bude vydáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. Součástí předání je odepsání dítěte z "Knihy příchodů a odchodů". Pro zajištění maximální bezpečnosti si Rodinné centrum Snopík vyhrazuje právo kontroly totožnosti při přebírání dítěte ze Snopíka.


Hygiena provozu a bezpečnost dětí:


Pro pobyt dětí v zařízení je nutné, aby měly vlastní přezutí. 
Děti by měly mít pohodlné domácí oblečení a náhradní oblečení na ven, klidně starší (děti budou hodně v přírodě, kde se jistě umažou :o)), v létě pokrývku hlavy proti slunci, pláštěnku, holínky, vlastní pyžamko, zubní kartáček, zubní pastu, dle potřeby vlastní plenky a vlhké ubrousky.
Vše prosím označte jménem dítěte, aby nedocházelo k záměnám.

Na vycházku mají děti reflexní vestu.


Ceník docházky a tarify:


Ceník docházky a jednotlivé tarify jsou přílohou při vyzvednutí „Žádosti o přijetí dítěte do Rodinného centra Snopík", najdete je také nawww.rc-snopik.cz. Měsícem se rozumí 4 týdny, tj. 20 pracovních dní. Při větším počtu dnů v měsíci, může být školkovné upraveno.
 

Stravné:


Celodenní stravné 95,- Kč/den (2x svačinka + oběd).

Polodenní stravné 75,- Kč/den (1x svačinka + oběd).

Zajištění pitného režimu po celý den zdarma!

Rezervační poplatek a platby školkovného:

V případě prodlení platby garantujeme místo pro dítě pouze následujících 5 dní.

Školkovné za nevyčerpané dny se nevrací, dítě si docházku může nahradit do konce aktuálního měsíce. Případná dlouhodobější nepřítomnost z důvodu nemoci bude řešena individuálně.

Stravné se vrací pouze za omluvené dny.

Pro rezervaci místa s více než měsíčním předstihem je potřeba uhradit rezervační poplatek ve výši 2.000,- Kč, který bude odečten od první platby školkovného. V případě, že dítě nenastoupí, rezervační poplatek propadá.

Veškeré platby provádějte na účet 107-6329340227/0100. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte (bez lomítka). 

Žádáme o uhrazení platby školkovného vždy do 22. dne měsíce předcházejícího měsíci docházky.

Přednost mají děti s pravidelnou denní docházkou.

Odhlášení dítěte:


Ukončení docházky je nutné nahlásit minimálně 1 měsíc předem. V případě ukončení docházky ze strany rodiče se školkovné nevrací.

Vaše „Rodinné centrum Snopík" Vám děkuje za důvěru a spolupráci.
Rodinné centrum Snopík

bottom of page